Przyczyny powstawania pożarów mogą być bardzo różne. Niestety większość z nich powstaje z winy człowieka. 

65% Z winy człowieka

30% Technologiczne

5% Naturalne

1. Nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym, np.: płomień zapalniczki, zapałek czy też świecy, żar z papierosa itp. Przejawy nieostrożności to:

 • porzucanie niewygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych,

 • palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch,

 • stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych,

 • palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

 • wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych,

 • nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami naftowymi, itp.

 

2. Nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, np:

 • stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości,

 • pranie odzieży w benzynie lub innym rozpuszczalniku,

 • rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo palnej,

 • nieostrożne przelewanie cieczy łatwo palnej,

 • niewłaściwe posługiwanie się substancjami pirotechnicznymi (sztuczne ognie).

 

3. Nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, np:

 • niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych

 • brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym,

 • prowadzenie prac remontowo-budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych.

 

4. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np.:

 • nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna,

 • przeciążenie instalacji elektrycznej,

 • wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń,

 • nie usuwanie wad mających wpływ na awarie w instalacji elektrycznej,

 • eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych, np. tzw. „kablówek” z drutu aluminiowego podatnego na złamania,

 • eksploatacja punktów świetlnych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego,

 • samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń,

 • naprawa bezpieczników drutem,

 • stosowanie palnych osłon na punkty świetlne,

 • zewnętrzne, mechaniczne uszkodzenia instalacji.

 

5. Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np.:

 • eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub wykonanych prowizorycznie (samodzielnie),

 • pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzejnych takich jak grzałki, czajniki, grzejniki, żelazka, itp.

 • eksploatacja urządzenia grzejnego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego.

 

6. Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, np.:

 • niewłaściwy dobór oraz stan techniczny urządzenia ogrzewczego (pęknięcia, nieszczelności, niewłaściwe podłączenie rur dymowych),

 • nie zachowanie wymaganej odległości urządzenia ogrzewczego od materiału palnego,

 • wysypywanie żaru piecowego (szlaki) w miejscu narażonym na zapalenie,

 • uszkodzenia kominków, palenisk, przewodów dymowych i spalinowych,

 • występowanie (wbudowanie) palnych elementów konstrukcyjnych (drewnianych) w kominie,

 •  niewłaściwa obsługa urządzeń i instalacji na gaz propan-butan w butlach (odległość od źródeł ciepła, nieszczelności, itp.),

 • suszenie lub przechowywanie materiałów palnych jak odzież, surowce, paliwo w bliskim sąsiedztwie źródeł ognia i ciepła,

 • zbyt intensywne palenie w palenisku powodujące wydobywanie się iskier z komina lub zapalenie sadzy,

 •  brak nadzoru nad piecami w czasie palenia w nich.

 

7. Wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja, np.:

 • nieprawidłowy dobór konstrukcyjny urządzenia mechanicznego np. powodującego tarcie, a za tym nagrzewanie się lub iskrzenie,

 • brak konserwacji urządzeń np. łożysk powodujących nagrzanie materiału przyległego,

 • pozostawienie maszyn i urządzeń lub aparatury w czasie pracy bez opieki i fachowego nadzoru,

 • brak konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

 

8. Wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, np.:

 • niewłaściwy dobór urządzeń i instalacji (wytrzymałość, średnica, ciśnienie, itp.),

 • niewłaściwe dozowanie cieczy łatwo zapalnej w urządzeniu,

 • nadmierne podgrzewanie pojemników z płynami łatwo zapalnymi,

 • pozostawienie bez dozoru pracujących urządzeń technologicznych,

 • przekraczanie reżimu technologicznego takiego jak temperatura, ciśnienie, dozowanie, itp.

 • nieszczelności aparatury i urządzeń powodujących wyciek cieczy itp.

 • samodzielne usuwanie automatyki sterowania i kontroli urządzenia.

 

9. Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, np.:

 • niewłaściwe składowanie materiałów i surowców mogących wchodzić ze sobą w reakcje chemiczne, bądź też reagujących na ciepło, światło, wilgoć, itp.

 • przechowywanie materiałów palnych (cieczy) w nieszczelnych naczyniach bądź podatnych na stłuczenia.

 

10. Samozapalenie się materiałów

Samozapalenie powstaje na skutek zachodzących procesów biochemicznych w materiale podatnym na takie czynniki. Proces ten powoduje samoogrzewanie i w konsekwencji prowadzi do samozapalenia. Samozapaleniu ulegają materiały zaolejone, np. zbite w skrzyni czyściwo, materiały wilgotne takie jak węgiel, siano, pasza, niewłaściwie składowane nawozy sztuczne.

11. Wyładowania elektryczności

 • Wyładowania atmosferyczne mogą powodować ofiary w ludziach. Na wyładowania tego typu najbardziej narażone są wysokie obiekty i odosobnione drzewa. Powstałym wskutek wyładowań atmosferycznych pożarom można zapobiegać tylko zakładając właściwie wykonane instalacje odgromowe czyli piorunochronne.

 • wyładowania elektryczności statycznej. Elektryczność statyczna polega na powstawaniu ładunków elektrycznych na częściach maszyn, instalacjach, pasach transmisyjnych itp. miejscach, gdzie następuje stykanie się i rozdzielanie różnych ciał, tarcie, przelewanie, przewijanie, chodzenie w gumowym obuwiu, itp. Zjawiska powyższe mogą powodować powstawanie iskier. Zapobiegać temu można poprzez uziemianie różnego rodzaju maszyn, zbiorników i instalacji.

 

12. Podpalenia. Najczęściej podpalenia powstają na tle:

 • zazdrości lub konkurencji,

 • chęci ukrycia nadużyć finansowych,

 • zatarcia śladów przestępstwa,

 •  otrzymania zysku z tytułu odszkodowania,

 •  choroby psychicznej, itp.

Przyczyny powstawania pożarów mogą być bardzo różne. Niestety większość z nich powstaje z winy człowieka. 

65% Z winy człowieka

30% Technologiczne

5% Naturalne

1. Nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym, np.: płomień zapalniczki, zapałek czy też świecy, żar z papierosa itp. Przejawy nieostrożności to:

 • porzucanie niewygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych,

 • palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch,

 • stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych,

 • palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

 • wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych,

 • nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami naftowymi, itp.

 

2. Nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, np:

 • stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości,

 • pranie odzieży w benzynie lub innym rozpuszczalniku,

 • rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo palnej,

 • nieostrożne przelewanie cieczy łatwo palnej,

 • niewłaściwe posługiwanie się substancjami pirotechnicznymi (sztuczne ognie).

 

3. Nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, np:

 • niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych

 • brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym,

 • prowadzenie prac remontowo-budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych.

 

4. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np.:

 • nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna,

 • przeciążenie instalacji elektrycznej,

 • wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń,

 • nie usuwanie wad mających wpływ na awarie w instalacji elektrycznej,

 • eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych, np. tzw. „kablówek” z drutu aluminiowego podatnego na złamania,

 • eksploatacja punktów świetlnych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego,

 • samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń,

 • naprawa bezpieczników drutem,

 • stosowanie palnych osłon na punkty świetlne,

 • zewnętrzne, mechaniczne uszkodzenia instalacji.

 

5. Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np.:

 • eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub wykonanych prowizorycznie (samodzielnie),

 • pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzejnych takich jak grzałki, czajniki, grzejniki, żelazka, itp.

 • eksploatacja urządzenia grzejnego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego.

 

6. Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, np.:

 • niewłaściwy dobór oraz stan techniczny urządzenia ogrzewczego (pęknięcia, nieszczelności, niewłaściwe podłączenie rur dymowych),

 • nie zachowanie wymaganej odległości urządzenia ogrzewczego od materiału palnego,

 • wysypywanie żaru piecowego (szlaki) w miejscu narażonym na zapalenie,

 • uszkodzenia kominków, palenisk, przewodów dymowych i spalinowych,

 • występowanie (wbudowanie) palnych elementów konstrukcyjnych (drewnianych) w kominie,

 •  niewłaściwa obsługa urządzeń i instalacji na gaz propan-butan w butlach (odległość od źródeł ciepła, nieszczelności, itp.),

 • suszenie lub przechowywanie materiałów palnych jak odzież, surowce, paliwo w bliskim sąsiedztwie źródeł ognia i ciepła,

 • zbyt intensywne palenie w palenisku powodujące wydobywanie się iskier z komina lub zapalenie sadzy,

 •  brak nadzoru nad piecami w czasie palenia w nich.

 

7. Wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja, np.:

 • nieprawidłowy dobór konstrukcyjny urządzenia mechanicznego np. powodującego tarcie, a za tym nagrzewanie się lub iskrzenie,

 • brak konserwacji urządzeń np. łożysk powodujących nagrzanie materiału przyległego,

 • pozostawienie maszyn i urządzeń lub aparatury w czasie pracy bez opieki i fachowego nadzoru,

 • brak konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

 

8. Wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, np.:

 • niewłaściwy dobór urządzeń i instalacji (wytrzymałość, średnica, ciśnienie, itp.),

 • niewłaściwe dozowanie cieczy łatwo zapalnej w urządzeniu,

 • nadmierne podgrzewanie pojemników z płynami łatwo zapalnymi,

 • pozostawienie bez dozoru pracujących urządzeń technologicznych,

 • przekraczanie reżimu technologicznego takiego jak temperatura, ciśnienie, dozowanie, itp.

 • nieszczelności aparatury i urządzeń powodujących wyciek cieczy itp.

 • samodzielne usuwanie automatyki sterowania i kontroli urządzenia.

 

9. Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, np.:

 • niewłaściwe składowanie materiałów i surowców mogących wchodzić ze sobą w reakcje chemiczne, bądź też reagujących na ciepło, światło, wilgoć, itp.

 • przechowywanie materiałów palnych (cieczy) w nieszczelnych naczyniach bądź podatnych na stłuczenia.

 

10. Samozapalenie się materiałów

Samozapalenie powstaje na skutek zachodzących procesów biochemicznych w materiale podatnym na takie czynniki. Proces ten powoduje samoogrzewanie i w konsekwencji prowadzi do samozapalenia. Samozapaleniu ulegają materiały zaolejone, np. zbite w skrzyni czyściwo, materiały wilgotne takie jak węgiel, siano, pasza, niewłaściwie składowane nawozy sztuczne.

11. Wyładowania elektryczności

 • Wyładowania atmosferyczne mogą powodować ofiary w ludziach. Na wyładowania tego typu najbardziej narażone są wysokie obiekty i odosobnione drzewa. Powstałym wskutek wyładowań atmosferycznych pożarom można zapobiegać tylko zakładając właściwie wykonane instalacje odgromowe czyli piorunochronne.

 • wyładowania elektryczności statycznej. Elektryczność statyczna polega na powstawaniu ładunków elektrycznych na częściach maszyn, instalacjach, pasach transmisyjnych itp. miejscach, gdzie następuje stykanie się i rozdzielanie różnych ciał, tarcie, przelewanie, przewijanie, chodzenie w gumowym obuwiu, itp. Zjawiska powyższe mogą powodować powstawanie iskier. Zapobiegać temu można poprzez uziemianie różnego rodzaju maszyn, zbiorników i instalacji.

 

12. Podpalenia. Najczęściej podpalenia powstają na tle:

 • zazdrości lub konkurencji,

 • chęci ukrycia nadużyć finansowych,

 • zatarcia śladów przestępstwa,

 •  otrzymania zysku z tytułu odszkodowania,

 •  choroby psychicznej, itp.

Projekt realizowany przez

Projekt realizowany przez

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij